O projekcie

Wykwalifikowany logistyk i ekonomista - sukces na rynku pracy

Wykwalifikowany logistyk i ekonomista - sukces na rynku pracy

Dpofinansowanie projektu z UE : 673 671,96  zł

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020
1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
1.2 Numer i nazwa Działania: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego
1.3 Numer i nazwa Poddziałania:
1.4 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
1.5 Numer naboru: RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15
1.6 Tytuł projektu: Wykwalifikowany logistyk i ekonomista - sukces na rynku pracy
1.7 Okres realizacji projektu: od: 2017-05-01 do: 2019-10-31

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 160 uczniów- Technikum Nr 2 w Leżajsku (w tym 99 kobiet i 61 mężczyzn ) w zawodach technik logistyk i ekonomista przez poprawę jakości kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenia oferty edukacyjnej poprzez realizację projektu w okresie od 1 V 2017 do 31.10.2019 celów szczegółowych projektu.

zmienione zdj Kopiowanie

I.Głównymi rezultatami projektu będą:
I.Uzyskanie przez 57 logistyków uprawnień na wózki widłowe i 8 na C+E,umiejętności obsługi kas fiskalnych przez 55 ekonomistów, podwyższenia przez 160 uczniów kompetencji zawodowych po odbytych stażach,przygotowanie IPD przez 160 uczniów
II.5 nauczycieli kształcenia zawodowego uzyska kwalifikacje zawodowe z logistyki lub spedycji, 3 nauczycieli kompetencje z kadr i płac
III.W Technikum Nr 2 utworzonych/doposażonych zostanie 3 pracownie odzwierciedlające naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów.
Powyższe rezultaty podniosą jakość kształcenia logistycznego i ekonomicznego w ramach procesu dydaktycznego w utworzonych/doposażonych pracowniach.
Zadania:
Zad.1.Zdobycie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez nauczycieli
1. Studia podyplomowe z logistyki lub spedycji
2. Kurs „Kadry i płace”
Zad.2.Utworzenie pracowni gospodarki materiałowej i doposażenie pracowni techniki biurowej i środków transportu
Zad. 3.Warsztaty prowadzone przez praktyków z branży logistycznej i ekonomicznej
Zad.4 . Zdobycie dodatkowych uprawnień zawodowych wymaganych przez pracodawców:
Kursy: 1. Operator wózków widłowych lub prawo jazdy C+E (logistycy mogą tylko wybrać i ukończyć 1 kurs z uwagi na koszty ) 2. Obsługa kas fiskalnych
(dla ekonomistów)
Zad. 5. Świadome wybory na rynku pracy
Zad.6. Staże zawodowe (zróżnicowany indywidualny wymiar godz. 150 lub 300 dla (u)
Grupa docelowa:160 uczniów w tym : 99 kobiet i 61 mężczyzn Technikum Nr 2 w Leżajsku oraz 8 nauczycieli z Technikum Nr 2 w Leżajsku. Realizacja powyższych zadań skierowana do opisanych grup docelowych pozwoli osiągnąć zakładane rezultaty, zrealizować cele szczegółowe projektu.