TECHNIK SPEDYTOR (333108)

 

TECHNIK SPEDYTOR (333108)

Rozwój transportu krajowego i międzynarodowego spowodował, że spedytorzy wymiennie nazywani specjalistami do spraw eksportu cieszą się niezwykłym zainteresowaniem na rynku pracy. Na czym polega praca osoby zatrudnionej w charakterze spedytora? W jakich warunkach pracuje? Ile zarabia specjalista ds. eksportu?
Najprościej ujmując spedytor to pracownik branży TSL ( Transport- spedycja- logistyka), który odpowiedzialny jest za organizację transportu towarów bądź osób. Obowiązki osoby zatrudnionej w charakterze spedytora można podzielić na dwie grupy na tzw. spedycję właściwą i czynności związane z przemieszczaniem i zajęciami dodatkowymi.
W zakresie spedycji właściwej wyróżnić można takie czynności jak: pozyskiwanie zleceń na przewóz towaru z wykorzystaniem środków transportu, zawieranie umów, sporządzanie dokumentacji transportowej, ubezpieczanie przesyłki, odbiór przesyłki od nadawcy i dostarczenie jej do odbiorcy, itd. Osoba zajmująca się tylko ww. czynnościami określana jest mianem spedytora „czystego".
W ramach czynności związanych z przemieszczaniem i usługami dodatkowymi spedytor zajmuje się: dowozem, przewozem, załadunkiem, wyładunkiem i przeładunkiem towaru. Do jego kompetencji należy również: składowanie przesyłki, pobieranie opłat, itd. Pracownik, którego obowiązkiem jest zarówno spedycja właściwa jak i dodatkowa określany jest mianem spedytora mieszanego.
Swoje obowiązki spedytor może wykonywać tylko na terenie kraju ( spedytor krajowy) jak i poza jego granicami ( spedytor międzynarodowy). W przypadku spedycji międzynarodowej zakres obowiązków spedytora jest nie, co szerszy i obejmuje on dodatkowo załatwienie formalności celnych.
Ponadto spedytor zajmuje się:
• zawieraniem umów z przewoźnikami,
• tworzeniem i kontrolowaniem dokumentacji spedycyjnej,
• zapewnieniem efektywności przewozów poprzez pozyskiwanie ładunków i przewoźników,
• prowadzi nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu przewozowego,
• dba o formalności celne, ubezpieczenia przesyłki,
• nadzoruje stan przesyłki,
• współpracuje z firmami transportowymi.

Warunki kształcenia
Podczas nauki uczeń zdobędzie wiadomości dotyczące funkcjonowania rynku transportowego i spedycyjnego, charakteru pracy spedytora, etapów procesu spedycyjnego oraz dokumentów spedycyjnych. Pozna również zagadnienia z zakresu: logistyki, ubezpieczeń, marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem. Absolwent technikum spedycyjnego zostanie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach transportowych, firmach spedycyjnych oraz przedsiębiorstwach różnych branż na stanowiskach związanych z obsługą transportową.
Program nauczania zawodu obejmuje następujące przedmioty
• podstawy spedycji i transportu,
• podstawy działalności spedytora,
• działalność przedsiębiorstwa transportowo – spedycyjnego,
• narzędzia spedycji i transportu,
• język obcy dla spedytorów.
Zakres wiedzy zdobytej przez absolwenta po zakończeniu szkoły
• zasady bezpiecznego transportu,
• właściwości podstawowych surowców, materiałów i ładunków,
• rodzaje i dobór opakowań,
• jednostki i miary ładunkowe,
• środki transportu i ich odpowiednie wykorzystanie,
• techniki i urządzenia przeładunkowe,
• transport kombinowany,
• obsługa dokumentów transportowych i spedycyjnych,
• umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania spedycyjnego.

Zawód technik logistyk jest zawodem z następującymi kwalifikacjami

W trakcie nauki w technikum uczeń będzie zdawał zewnętrzne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Absolwent otrzyma dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe:
A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu
A.29 Obsługa klientów i kontrahentów
Po ukończeniu nauki uczniowie mają możliwość pracy w:
• firmach spedycyjnych, transportowych i kurierskich,
• urzędach pocztowych,
• przedsiębiorstwach zajmujących się importem i eksportem,
• agencjach celnych,
• wolnych obszarach celnych,
• firmach świadczących usługi transportowe (samochodowe, autokarowe, kolejowe, lotnicze i morskie),
• innych firmach produkcyjnych lub usługowych na stanowiskach związanych z wysyłką towarów, przygotowaniem frachtu, itd.