TECHNIK LOGISTYK (333107)

TECHNIK LOGISTYK (333107)

Charakterystyka zawodu

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta.
Technik logistyk powinien optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami.
Do podstawowych zadań technika logistyka należy wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów wpływających.
Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, technik logistyk musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem. Poza wiedzą ekonomiczną i znajomością zasad zarządzania firmą, technik logistyk powinien posiadać umiejętności menedżerskie: szybko podejmować decyzje i logicznie przewidywać ich konsekwencje, posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją. Potrzebna mu jest doskonała znajomość gospodarki, jego własnego rynku i specyfiki firmy oraz sektora transportowego.
Nie bez znaczenia są także umiejętności planowania w różnym dystansie czasowym. Wobec konieczności ochrony środowiska, przed technikami logistykami stają nowe zadania związane z koniecznością odzyskiwania, zabezpieczania i utylizacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. Poza zasadniczymi działaniami technik logistyk zajmuje się także poprawą elastyczności i zdolności adaptacyjnych firmy na rynku.
Dba o utrzymanie jej w optymalnej gotowości do działania, zabezpiecza system dystrybucji, przepływ towarów, usług i informacji.
Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu.

Zadania zawodowe logistyka

Logistyk po zakończeniu cyklu kształcenia przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych takich jak:
• planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,
• zarządzania zapasami,
• organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,
• zarządzania gospodarką odpadami,
• planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Środowisko pracy

Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu.

Warunki kształcenia

Nauka w technikum trwa 4 lata. W wyniku kształcenia w zawodzie technik logistyk uczniowie mają możliwość ukształtować następujące umiejętności:
• umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
• umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
• umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;
• umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;
• umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
• umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
• umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
• umiejętność pracy zespołowej.

Zawód technik logistyk jest zawodem z następującymi kwalifikacjami

A.30 Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania,
A.31 Zarządzanie środkami podczas realizacji procesów transportowych,
A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych,

Powiązania zawodu technik logistyk z innymi zawodami

Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji.
Logistycy wykonując działania zawodowe współpracują ze specjalistami różnych dziedzin np. z ekonomistami, handlowcami, transportowcami, spedytorami, analitykami, pracownikami banków i działów księgowych. Jednak specyfika tego zawodu sprawia, że poza podstawowymi umiejętnościami PKZ(A.m) jakie występują w kształceniu zawodowym dla zawodów technik spedytor, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa, zawód technik logistyk nie ma wspólnych kwalifikacji zawodowych z innym zawodem na żadnym poziomie kształcenia.

Przedmioty w cyklu kształcenia

W zawodzie technik logistyk będziesz się uczył zarówno przedmiotów ogólnokształcących (tych samych, co w liceum ogólnokształcącym) jak i ekonomicznych. Przedmioty zawodowe pogrupowane są w 2 bloki tematyczne:

a) o charakterze zawodowym teoretycznym:
• przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej,
• logistyka w procesach produkcji,
• zapasy i magazynowanie,
• dystrybucja,
• procesy transportowe w logistyce,
• logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych,
• język obcy w logistyce.
b) o charakterze zawodowym praktycznym:
• logistyka i zaopatrzenie produkcji,
• planowanie produkcji i dystrybucji,
• usługi transportowo-spedycyjne,
• obsługa jednostek zewnętrznych,
• planowanie przepływu zasobów i informacji.

Uczniowie odbywają 4 tygodniową praktykę zawodową w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w obszarze logistyki.

Sylwetka absolwenta

Technik logistyk jest zatrudniany w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach specjalisty do spraw:
• sprzedaży i prognozowania popytu,
• planowania zakupów,
• handlu elektronicznego,
• logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
• systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję,
• gospodarki odpadami,
• planowania produkcji i zapasów,
• gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań,
• transportu wewnętrznego.