TECHNIK EKONOMISTA (333107)

Charakterystyka zawodu

Technik ekonomista, bierze udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, może uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli. Szczegółowe cele jego pracy są bardzo ściśle związane z konkretnym stanowiskiem i zakładem pracy w którym pracuje. We wszystkich dziedzinach życia, mniej lub więcej związanych z gospodarką i usługami, pojawia się konieczność rozwiązywania problemów ekonomicznych.
Każda instytucja, musi zatrudnić osoby zarządzające, planujące i organizujące pracę w firmie. Potrzebni są pracownicy do obliczania dochodów przedsiębiorstwa, prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej i obliczania zarobków pracowników. Na wszystkich stanowiskach pracy technik ekonomista powinien umieć posługiwać się urządzeniami biurowymi oraz posiadać umiejętności pracy z podstawowymi programami komputerowymi.

Zadania zawodowe technika ekonomisty

Celem kształcenia w zawodzie technik ekonomista jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych

• planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
• obliczania podatków,
• prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
• prowadzenia rachunkowości,
• wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Warunki kształcenia

Nauka trwa 4 lata, co można wykorzystać na dokładne zastanowienie się nad wyborem dalszej drogi, tzn. czy rozpocząć studia, czy pracować lub może studiować i pracować.
Nauka w szkole przygotowuje do zawodu, który jest szerokoprofilowy, a to oznacza, że można uzyskać pracę wszędzie, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza ( biuro, księgowość, magazyn, obsługa klienta, kasa itp.) oraz w jednostkach budżetowych, finansowych np. banki, firmy ubezpieczeniowe itp.
Oprócz przedmiotów ogólnokształcących typu język polski, matematyka, historia itd.. poznaje się przedmioty zawodowe takie jak: podstawy ekonomii, działalność przedsiębiorstwa, podstawy prawa, ochrona pracy i środowiska, analiza ekonomiczna i sprawozdawczość, marketing, rachunkowość finansowa, język obcy zawodowy w branży ekonomicznej (odróżnia nas to od liceum ogólnokształcącego proponującego kierunek menedżerski lub ekonomiczny, w którym nie ma przedmiotów zawodowych).
Po zakończonej nauce jest się atrakcyjniejszym kandydatem dla przyszłego pracodawcy, ponieważ oprócz wyuczonego zawodu można pochwalić się doświadczeniem zawodowym- dzięki odbytym praktykom, tj. w drugiej klasie (przez cztery tygodnie) w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą i w trzeciej klasie (przez dwa tygodnie) w instytucjach bankowych.
Nabywa się praktyczne umiejętności zawodowe, dzięki czemu możemy pomóc rodzicom i znajomym, np.: jak sporządzać dokumenty księgowe, jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów, jak wypełnić deklarację podatkową PIT, VAT 7, obsługa programów księgowych, możesz pracować w okresie wakacji.

Przedmioty w cyklu kształcenia
Zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do matury oraz do egzaminu zawodowego. Dlatego też oprócz przedmiotów ogólnych uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu przedmiotów zawodowych i specjalizacyjnych. W czteroletnim cyklu nauczania występują takie przedmioty zawodowe jak:
• Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej
• Analiza ekonomiczna i sprawozdawczość
• Język obcy zawodowy w branży ekonomicznej
• Rachunkowość finansowa
• Działalność przedsiębiorstwa
• Kadry i płace
• Biuro rachunkowe
Zawód technik logistyk jest zawodem z następującymi kwalifikacjami

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
A.36. Prowadzenie rachunkowości

Powiązania zawodu technik logistyk z innymi zawodami

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji i A.36. Prowadzenie rachunkowości może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

Sylwetka absolwenta

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.
Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Oczekiwania pracodawców nakierowane są na praktyczne umiejętności podczas wykonywania czynności zawodowych zgodnych z opisem stanowisk pracy zawartych w standardach kwalifikacji zawodowych, związanych miedzy innymi z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych. Istnieje konieczność posługiwania się nowoczesną technologią oraz korzystania z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Analiza ofert pracy wykazała, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.

Znajdziesz pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej jako:
• technik ekonomista
• doradca podatkowy
• doradca finansowy
• doradca giełdowy
• pracownik finansowy
• pracownik biura maklerskiego
• agent ubezpieczeniowy
• księgowy
• menedżer
• pracownik banku
• sekretarka
• pośrednik pracy
• asystent, -ka prezesa, dyrektora
Przykładowe miejsca pracy:
• urzędy administracji państwowej i samorządowej
• banki
• urzędy skarbowe
• instytucje ubezpieczeniowe
• biura rachunkowe
• jednostki samorządu terytorialnego
• agencje celne
• przedsiębiorstwa produkcyjne,
• firmy usługowe i handlowe,
• prowadzenie działalności gospodarczej.